ஊட்டி : உன்னதமான வெற்றி.

ஊட்டி

கடல்மட்டத்திற்குமேல் :  2240 மீஉயரம்
இடம் :  நீலகிரிமாவட்டம், தமிழ்நாடு.   
மக்கள்தொகை : 1,91,960.
குடும்பங்கள் :  52,767 
நிறுவப்பட்டது :  1819
நிலப்பரப்பு : 36 கிமீசதுரம்
சீதோஷ்ணம்  : 10.6 – 22. 9 டிகிரிசெல்சியஸ்.

ஆயிரத்துதொள்ளாயிரத்துதொண்ணூற்றுஒன்பதில், நீலகிரிமாவட்டக்கலெக்டராகஇருந்ததிருமதிஸுப்ரியாஸாஹுவிற்குஓர்மாறுபட்டஅனுபவம்கிடைத்தது.  அவரும்அவருடையகுழுவினரும்மலைப்பிரதேசத்தில்நிறையஇறந்தமிருகங்களின்உடல்களைக்கண்டனர் – பசுக்கள், யானைகள், மற்றும்பல – அவைஇறந்தகாரணத்தைஆராயும்போதுஅம்மிருகங்களின்வயிற்றுக்குள்பிளாஸ்டிக்பைகளும்மற்றபிளாஸ்டிக்கழிவுகளும்அடைத்திருந்ததைக்கண்டனர். இதுவரைபார்த்திராதஇக்காட்சியால்கவலையுற்றஅவர், தனதுஅதிகாரிகள்எல்லோரையும்அழைத்துஇதற்குத்தீர்வுகாணவேண்டிஆலோசனைநடத்தினார். அப்போதுவனவிலங்குகளுக்குமனிதர்களால்ஏற்படும்பாதிப்புகளைப்பற்றிவிழிப்புணர்வுஏதும்இல்லாததால், இவ்விதமானநிகழ்வுகளுக்குஎன்னசெய்யவேண்டும்என்றநடைமுறைஏதுமில்லை; தவிரயாருக்கும்எந்தவிதமானஆக்கபூர்வமானகருத்துமில்லை.

“சிலபஞ்சாயத்துகளையும், அரசுசாராஅமைப்புகளையும்கூட்டி, ஒருகுழுஅமைத்து, பலஆலோசனைகளுக்குப்பின்,  நீலகிரியில்பிளாஸ்டிக்கைத்தடைசெய்வதாகஓர்கெஜட்அறிக்கைவெளியிட்டோம்; குறிப்பாக – பிளாஸ்டிக்கினால்தயாரித்தகப்புகள், தட்டுகள், பாட்டில்கள், பைகள்.   அந்தக்காலத்தில், எங்கும்வழக்கத்தில்இல்லாதஇத்தகையகடுமையானதடையால், வர்த்தகர்களிடமிருந்தும், உணவகங்கள்நடத்துவோரிடமிருந்தும்ஏகப்பட்டஎதிர்ப்புக்கள்கிளம்பின,” என்கிறார், தற்போதுசுற்றுச்சூழல் / வனத்துறை / பருவநிலைமாற்றம்முதலியதுறைகளின்முதன்மைச்செயலாளரானதிருமதிசுப்ரியாசாஹூ.  

ஊட்டியின்கழிவுமேலாண்மையில்ஈடுபட்டுள்ள “ ஊட்டியைஅழகாக்கும்குழு “ வின்அமைப்பாளரானஷோபனாசந்திரசேகர்கூறுவதாவது – “ பத்துப்பதினைந்துவருடங்களுக்குமுன்கழிவுமேலாண்மைஎன்பதுஇருந்ததேஇல்லை; ஊரில்நிறையஇடங்களில்குப்பைத்தொட்டிகள்இருக்கும் – ஆனால்அவற்றில்எல்லாவிதமானகழிவுகளும்கலந்துஇருக்கும்; தவிரஎல்லாத்தொட்டிகளுமேநிரம்பிவழிந்துகொண்டிருக்கும்.  நாங்கள்கொணர்ந்தபிளாஸ்டிக்தடைஎன்பதுகுறிப்பிட்டதடிமனுள்ளபிளாஸ்டிக்கினால்தயாரிக்கப்பட்டபொருட்களுக்குமட்டுமே; ஆனால்எவ்விதமானபிளாஸ்டிக்குமேகேடுவிளைவிக்கும்என்றுபுரிந்ததால், கர்நாடகமானிலம்ஏற்கனவேகொணர்ந்திருந்தபிளாஸ்டிக்தடைச்சட்டத்துடன்ஒப்பிட்டுஎங்கள்குறியீடுகளுடன்பாலிப்ரொபிலீனையும்சேர்த்துவிட்டோம்.”  

இப்பணியில்பங்கேற்றஎல்லோரும்ஒன்றுசேர்ந்து, 2005 ல்ஒருகண்காட்சிநடத்தினர். அதில்ஹோட்டல்உரிமையாளர்கள், உணவகங்கள்நடத்துவோர், பிளாஸ்டிக்கிற்குமாற்றாகசணல்பைகள், மாதவிடாய்கோப்பைகள்முதலியவற்றைத்தயாரிப்போரும்பங்குகொண்டனர்.

ஊட்டிக்கண்காட்சியில் அரசாங்க அதிகாரிகளும் பொதுஜனங்களும் எளிதாக மக்கும் மூலப்பொருட்களால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு பொதிந்து எடுத்துச் செல்லும் ஏனங்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

பிளாஸ்டிக்தடையின்ஆரம்பகாலத்தில்ஆய்வுசெய்யும்குழுக்களில்அரசாங்கஅதிகாரிகள்மட்டுமேஇருந்தனர். “ எதுதடைசெய்யப்பட்டது, எதற்குத்தடையில்லைஎன்பதுபற்றிப்புரிதல்இல்லாமலிருந்தது; ஆய்வுசெய்வோர்ஒருகடைக்குள்சென்றால், அங்குகெட்டியானபிளாஸ்டிக்டப்பாக்களில்சாக்லேட்டுகள்விற்பனைசெய்யப்படுவதைகண்டுஅதற்குஅபராதம்விதித்தனர் – ஆனால்அந்தவகைப்பிளாஸ்டிக்கிற்குத்தடைவிதித்திருக்கப்படவில்லை. இப்போதுஒருமூலக்குழுஉருவாக்கி, பிளாஸ்டிக்உபயோகத்தைசீர்படுத்திஇருக்கிறோம் “ –  என்றுகூறுகிறார், திருமதிஷோபாசந்திரசேகர்அவர்கள். இக்குழுவானது, தாங்கள்முதலில்ஆய்வுநடத்திப்பின்அரசாங்கஅதிகாரிகள்தடைசெய்யப்பட்டபொருட்களைப்பறிமுதல்செய்யஉதவுகின்றனர்.

தவறாகப் பிளாஸ்டிக் உபயோகிக்கும் கடைகளில் ரெய்டு நடத்தும் அரசாங்க அதிகாரிகள்.

ஊட்டியைஅழகுபடுத்தும்முயற்சியின்விரிவானதிட்டத்தைப்பற்றிக்கூறுகிறார், முதன்மைச்செயலாளர்திருமதிசுப்ரியாசாஹு :  “ எல்லாப்பள்ளிகளிலும்சுற்றுச்சூழல்குழுக்கள்அமைத்தோம் ;  நீலகிரிமாவட்டத்திற்குள்வரும்எல்லாப்பாதைகளிலும்தடுப்புக்கள்அமைத்துஆங்காங்கே “ ஊட்டியின்பசுமைப்போராளி “ களைஇருத்தி, வரும்சுற்றுலாப்பயணியரிடமிருந்துபிளாஸ்டிக்பைகளைப்பறிமுதல்செய்துமாற்றாகசணல்பைகளைத்தந்தோம் – இச்சணல்பைகளைபாரதஸ்டேட்வங்கிதந்துஉதவியது. உள்ளேவரும்வாகனங்களில் “ பிளாஸ்டிக்இல்லாநீலகிரிக்குவருவதற்குப்பெருமைப்படுகிறோம் “ என்றெழுதியஸ்டிக்கர்களைஒட்டினோம்.”

இரண்டாயிரத்துப்பதினேழில், திருமதிஇன்னோசென்ட்திவ்யா, நீலகிரிமாவட்டஆட்சியாளராகப்பதவியேற்றார்.  “ உன்னதஉதகை” என்னும்பெயரில், பத்துஅம்சத்திட்டம்ஒன்றைத்தயாரித்தார். இது, மக்கள்இணைந்துசெயல்படுமாறுஅமைக்கப்பட்டது – நுணுக்கமாகக்கழிவுகள்தரம்பிரிக்கப்பட்டு, உலர்ந்தகெட்டிக்கழிவுகளும்நல்லமுறையில்மறுசுழற்சிசெய்யப்பட்டன.  இத்திட்டம், தமிழகஅரசின்  2018க்கானபசுமைவிருதைப்பெற்றது. திருமதிதிவ்யாதற்போதும்நீலகிரிமாவட்டஆட்சியாளராகஇருக்கிறார். குன்னூரும்அவரதுமாவட்ட்த்தில்அடங்கும். –

 “ இன்றையநிலவரப்படி, பதினெட்டுவகைப்பிளாஸ்டிக்கள்தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன. தற்சமயம்எங்கள்பணியாளர்களிடம், உணவுபொதிந்துவரும்பிளாஸ்டிக்டப்பாக்கள்தான்கழிவாகவருகிறது – இதற்குசுற்றுச்சூழலுக்குப்பொருந்தும்வகையில்மாற்றுதேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்.  குடிநீருக்குப்பயன்படுத்தும்ஐந்துலிட்டர்கொள்ளளவு [ அல்லதுஅதற்குமேல்அளவுள்ள ] கேன்களுக்குத்தடைஇல்லை, அவற்றுக்குக்அதிகஅளவுடெபொசிட்கொடுக்கவேண்டிஇருப்பதால்விலைஅதிகரிக்கிறது” – என்றுகூறுகிறார்அவர். 

தற்போது, அறுபத்துநான்குஇடங்களில்குடிநீர்ஏடிஎம்கள்அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றைஒரேநிறுவனம்இயக்கிவருகிறது. – லிட்டருக்குஐந்துரூபாய்என்றவிலையில்மக்கள்இவற்றிலிருந்துகுடிநீர்பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். தவிர, வாரமொருமுறை “வியாழனன்றுநீலகிரியைபெருக்கிச்சுத்தப்படுத்துவோம் “ என்கிறதிட்டத்தில்அரசாங்கஅதிகாரிகளும்பொதுமக்களும்ஒருங்கிணைந்துதினப்படிகழிவுசேகரிக்கக்கடினமானமலைப்பகுதிகளைச்சுத்தம்செய்கிறார்கள்.

ஊட்டியிலுள்ள குடி நீர் ஏடிஎம் ஒன்று.— படம், உபயம்: GREENNEST. IN

“ திட்டங்கள்போடலாம்; சட்டங்கள்இயற்றலாம் – ஆனால்அவைஅமல்படுத்தப்படவேண்டும் – அதுதான்முக்கியம். சட்டதிட்டங்களைமதியாமல்மீறுவோர்மீதுஅபராதம்விதிக்க “ பசுமைக்குழு” க்களைஅமைத்தோம். முதல்ஆறுமாதங்களுக்குஇதைமிகத்தீவிரமாகக்கடைப்பிடித்ததில், வரைமுறைகள்நன்குஉருவாகிவிட்டன. தற்சமயம், நாங்கள்மக்கள்விதிதளராமலிருக்கும்வகையில்தான்ரெய்டுகள்நடத்தவேண்டியிருக்கிறது. மலைப்பிரதேசநகராட்சிகள்எல்லாமே, தங்களதுநிதியில்கால்பங்காவதுகழிவுமேலாண்மைக்குஒதுக்கிவைக்கவேண்டும்என்றேநான்எண்ணுகிறேன் – தற்போதுஅதுஐந்துசதவிகிதத்திற்கும்குறைவாகஉள்ளது ; இதனால், பணியாளர்நியமனத்தில்சுணக்கம்ஏற்பட்டு, ஒருவரேகிட்டத்தட்டநூற்றிஐம்பதுவீடுகளில்இருந்துகுப்பைசேகரிக்கவேண்டியிருக்கிறது. தவிர, மலைப்பாதைகளின்ஏற்றஇறக்கங்களில்சென்றுகுப்பைஎடுப்பதற்கும்பணம்அதிகமாகச்செலவழிக்கவேண்டிஉள்ளது “ என்றுகூறுகிறார்மாவட்டஆட்சியாளர்திருமதிதிவ்யா.

இங்குநாங்கள்கற்றறிந்தது :  தினப்படிகுப்பைசேகரிப்பவர்களுக்கு, மக்களும்மற்றவர்களும்தம்மாலியன்றஅளவுஒத்துழைப்புத்தரவேண்டியதுஅவசியம்.

எங்களதுகண்ணோட்டத்தில்பொதுவாகஅறியப்பட்டபாடங்கள்என்னஎன்பதையும்மலைப்பிரதேசங்களிலுள்ளமற்றசவால்களையும்பற்றிஅறியகீழேஉள்ளஒவ்வொருஊரின்பெயரையும்க்ளிக்செய்துதெரிந்துகொள்ளுங்கள்.


ஆசிரியர் : ஜேகப் செரியன். 
தமிழாக்கம் : காமாக்ஷி நாராயணன்.

Jacob Cherian

Jacob Cherian, Editor of the Environment & Wildlife section also runs TerreGeneration.com, a content and events company committed to positive environmental impact. He lives between Bengaluru and Prakasapuram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Previous Story

பன்ச்கனி : “ கச்சடா பாயின்ட்” என்பது “ஸ்வச்பாரத் பாய்ன்ட்” ஆக மாறியது எப்படி.

Next Story

ஒன்று சேருங்கள் – சுத்தம் செய்யுங்கள்.