பன்ச்கனி : “ கச்சடா பாயின்ட்” என்பது “ஸ்வச்பாரத் பாய்ன்ட்” ஆக மாறியது எப்படி.

பன்ச்கனி

கடல்மட்டத்திலிருந்து இடம் : மஹாராஷ்டிராவில்சதாராமாவட்டம்.
மக்கள்தொகை :   13,393 
குடும்பங்கள் :   2438
நிறுவப்பட்ட்தது :   1860
பரப்பளவு : 7 கிமீசுற்று
சீதோஷ்ணம் :  14.2  —  33.8 டிகிரீஸெல்ஸியஸ்


ஆயிரத்துதொள்ளாயிரத்துஎழுபதுகளில், ரெட்ஸ்டோன்ஃபார்ம்ஸைச்சேர்ந்தபதினெட்டுவயதானமோனாபத்ரோ, பன்ச்கனிக்குமுதன்முறையாகவந்தார். அவர்வந்தபோது, இந்தநகரம்,  வெயில்கொளுத்தும்மஹராஷ்ட்ரநிலப்பரப்பில்வானில்பனிசூழ்ந்தமிகஅழகியதொருதீவாகக்காட்சியளித்தது. ஊரும்,அதன்தெருக்களும்சிறியதாக, பழங்காலத்துஅமைப்பில்ஒருஅழகியஓவியமாகக்காட்சியளித்தன. மேல்மட்டபம்பாய்வாசிகள்தங்கள்குழந்தைகள்வசித்துக்கல்விகற்கஅருமையானதோர்இடமாகக்கருதினர். இன்றும், பன்ச்கனியின்மக்கள்தொகையில்அதிகஅளவு, அங்குள்ளஉறைவிடப்பள்ளிகளில்கல்விகற்கும்மாணவர்தான்.மும்பாயின்புகழ்பெற்றநடிகநடிகையர்,குறிப்பாகஜீனத்அமன்,காஜோல்,சுனீல்ஷெட்டி,கரன்ஜோஹர், ,தவிர,உலகப்புகழ்பெற்றஃப்ரெட்டிமெர்குரிமுதலியோர்அங்குள்ளபள்ளிகளின்மாணாக்கர்களே.

மோனாபத்ரோவின்கழிவுமேலாண்மைஇயக்கம், அவர்வந்துஇருபதுஆண்டுகளுக்குப்பின்தான்ஆரம்பித்தது. ஆயிரத்துதொள்ளாயிரத்துதொண்ணூற்றிஒன்பதில், அவர்நடத்தியபள்ளியில்படிக்கும்மாணவர்கள், பிளாஸ்டிக்கழிவுகளைப்பற்றித்தமதுபாடத்திட்ட்த்தில்படிக்கையில், தங்களைச்சுற்றியுள்ளதெருக்கள்குப்பைசூழ்ந்துஅவலமாகஉள்ளதைச்சுத்தம்செய்யமுன்வந்தபோதுதுவக்கப்பட்டது.

ரெட்ஸ்டோன் ஃபார்ம் பள்ளியின் கழிவு விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தின் போது மாணவர்கள் தயாரித்த விண்ணப்பம்.

ஊரில்ஒருகுறிப்பிட்டஇடத்திற்கே, “கச்சடாபாயின்ட்” –“ குப்பையிடம்” எனப்பெயரிடப்பட்டுவிட்டது !  அதுவும்அங்கிருந்துபார்க்கையில்வெகுஅழகானநிலப்பரப்புக்காட்சிகள்தெரியும்

THE ODD GUM NUT எனும்பெயரில்பெர்மாகல்ச்சர்விவசாயம்செய்யும்குனால்கன்னா, இரண்டாயிரத்துபதினெட்டில்பன்ச்கனிக்குகுடிபெயர்ந்தபோது, இந்த “ குப்பைபாயின்ட்” கழிவுகளில்லாதஇடமாகமாறி, “ஸ்வச்பாரத்பாயின்ட்” எனப்பெயரிடப்பட்ட்தாகத்தெரிவித்தார். இடைப்பட்டஇருபதுவருடங்களில்அதிகஅளவில்வேலைகள்நடந்திருக்கின்றன.  மேற்குஇந்தியாவின்மிகச்சுத்தமானநகர்என்றுபன்ச்கனி- விருதுவாங்கிஇருக்கிறது.

இதுஎப்படிசாத்யமாயிற்று ?  –  முதலில், நகரிலுள்ளபள்ளிமாணவர்கள்எல்லோரும்பிளாஸ்டிக்பைகள்வைத்துள்ளகடைகளைமுற்றுகையிட்டு, பிளாஸ்டிக்கைத்தவிற்கப்போராடினர். மற்றும், 2001ல்உச்சநீதிமன்றம்அமைத்தஉயர்மட்டக்குழு, பன்ச்கனிஒருசுற்றுச்சூழல்உணர்வுமண்டலம்எனஅறிவித்தது – நகரின்மக்கள்தொகையில்பாதிக்குமேற்பட்டிருக்கும்மாணவசமுதாயம், புதியதொருகழிவுமேலாண்மையில்ஈடுபட்டது – கழிவுகளெடுக்க– தரம்பிரிக்கஏதுவாகவகைப்படுத்தப்பட்டவண்டிகள்உபயொகிக்கப்பட்டன – அரசாங்கப்பரிந்துரையிலிருந்து, அரசாங்கஉத்திரவாகமாறியது. மண்புழுஉற்பத்திஆரம்பித்தது – உரம்தயாரிப்பதில்பலநூதனமுயற்சிகள்மேற்கொள்ளப்பட்டதோடுமக்கும்குப்பைகளுடன்சாம்பல்கலந்தால்மலைஉயரம்அதிகமாகவிருப்பதால்ஏற்படும்சீதோஷ்ணமாற்றங்களுக்குஏற்பகுப்பைமக்குவதுவேகமாகும்எனும்நுட்பமும்அறியப்பட்டு, பயன்படுத்தப்பட்டது. பயோகாஸ் – கழிவிலிருந்துஎரிவாயுதயாரிக்கும் – ஆலைஒன்றுஏற்படுத்தி, தினந்தோறும் 400 யூனிட்கள்மின்சாரம்தயாரிக்கமுடிந்தது. ஆறுவருடங்களில், இவ்வாலைகணிசமானலாபமீட்டுத்தரும்.  யெல்லாவற்றையும்விட – முக்கியமானமாற்றம்என்பது – “ குப்பைபாயின்ட் “ என்றுபெயர்பெற்றஇடம் , ஸ்வச்பாரத்பாயின்ட்ஆகமாறியதுதான்.

இதில், முக்கியமானதிருப்பங்கள்சிலஉள்ளன –  பன்ச்கனிநகராட்சித்தலைவிதிருமதிலக்ஷ்மிகரட்கர்,  2012ல்வீட்டுக்குவீடுசென்றுகழிவுசேகரிப்பதன்முக்கியத்துவத்தைஉணர்ந்தபோது, இதில்பலமாற்றங்களைச்செய்தார். ஒவ்வொருவீட்டிற்கும்சென்றுகழிவுகள்சேகரிக்கும்அணிகளுடன், சிலமகளிரும்சேர்ந்துசென்று, குடிஇருப்பாளர்களிடம், குப்பைகளைத்தரம்பிரிப்பதின்அவசியத்தையும், அவர்கள்அவ்விதம்செய்கிறார்களாஎனமேற்பார்வையிடவும்செய்தார். பிரிக்காதகழிவுகளிருந்தால், அவர்கள்அவற்றைப்பிரித்தளிக்கும்வர, குப்பைவண்டிகளில்ஏற்றமறுதளித்து , அவ்வழக்கத்தைக்கட்டாயமாக்கினர்.

நகராட்சித் தலைவி லக்ஷ்மி கரட்கர், குடியிருப்பாளர்களுடன் கலந்துரையாடல்

நகரின்கழிவுமேலாண்மைநன்றாகநடக்கவாரம்பித்தபின்னர், ஏழுவருடங்களாகநகராட்சியில்ஒப்பந்ததாரராகவிருந்தசுதர்ஷன்வாமன்ஜாதவ், சொந்தமாககழிவுமேலாண்மைத்தொழில்ஒன்றுஆரம்பித்தார். கொரொனாத்தொற்றுவருமுன்தன்தொழில்சுமாராகநன்குநடந்துவந்ததாகவும், தொற்றுவந்தபின், கிட்ட்த்தட்ட 75 சதவிகிதம்பாதிப்புஏற்பட்டுள்ளதாகவும்தெரிவித்தார்.

நிறையவேலைகள்நடந்திருந்தாலும், இன்னும்நிறையபாக்கிஇருக்கிறது. குனால்போன்றநகர்மக்களும், லக்ஷ்மிகரட்கர்போன்றஅதிகாரிகளும்தற்சமயம்அருகிலுள்ளகிராமங்களில்குப்பைகளைஎரிக்கும்வழக்கத்தைக்கைவிடவிழிப்புணர்வூட்டிவருகின்றனர்.

பன்ச்கனிநகராட்சித்தலைவிதிருமதிலக்ஷ்மிகரட்கர்கூறுகிறார் – மற்றநகராட்சித்தலைவர்களுடன்பகிர்ந்துகொள்ளமுக்கியமானதொன்றிருக்கிறது – மக்களால்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதலைவர்கள், தங்களதுகண்ணோட்டத்தைஅதிகாரிகள்செயல்படுத்துமாறுஊக்கப்படுத்தவேண்டும் – அதிகாரிகள்மூன்றுவருடங்களில்இடமாற்றம்செய்யப்பட்டுவிடுவார்கள் – ஆனால்தேர்ந்தடுக்கப்பட்டவர்கள், உள்ளூர்மனிதர்களாகஇருப்பார்கள். ஆகையால், தத்தமதுசெயற்பாடுகளைத்தாமேவழிப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டியதுதான் – வேறுயாரும்செய்யமுடியாது “ 

மற்றசவால்களைப்பற்றித்தெரிந்துகொள்ள – எங்கள்கண்ணோட்டத்தில்எல்லாமலைவாசத்தலங்களிலும்கற்றுக்கொண்டபாடங்கள், மற்றும்ஒவ்வொருஊரிலும்தெரிந்துகொண்டவிவரங்கள்பற்றி , கீழேகண்டலிங்கில்க்ளிக்செய்யலாம்.


ஆசிரியர் :  ஜேகப் செரியன்.     

தமிழாக்கம் :  காமாக்ஷி நாராயணன்

Jacob Cherian

Jacob Cherian, Editor of the Environment & Wildlife section also runs TerreGeneration.com, a content and events company committed to positive environmental impact. He lives between Bengaluru and Prakasapuram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Previous Story

முஸ்ஸூரீ : பங்கேற்போரை ஒவ்வொருவராகக் குழுவில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

Next Story

ஊட்டி : உன்னதமான வெற்றி.