பறவைகளை நேசிப்பதால்

தான் வளர்ந்த “ வானில் ஒரு தீவாக” இருக்கும் கோடைக்கானலில் உள்ள பல்வகைப்பட்ட பறவையினங்களை மறுபடி அடையாளம் காண்கிறார் வனவிலங்குகளையும் பறவைகளையும் படமெடுக்கும்…

Read...